فران و جیمی بهترین دوستان و شرکای تجاری هستند - آنهای برای امرار معاش قتل های قرار دادی انجام میدهند.و در قرارداد هایشنان باهم مشاجره میکنند

کارگردان:

سریال های پیشنهادی