ماریانا و کانل را از پیشینه های مختلف اما در همان شهر کوچک در ایرلند دنبال می کنند ، همانطور که آنها درون و خارج از رمانتیک یکدیگر قرار می گیرند ...

کارگردان: