یک حومه نیمه عصبی در اواسط 20 متقاعد شده است که وی قصد داشت یکی از بزرگترین رپرهای تمام دوران باشد. حالا او باید این را به دیگران ثابت کند..

کارگردان:

سریال های پیشنهادی