این رویدادها چند دهه بعد اتفاق می افتد که ثروت نو ظهور ، از جمله خانواده ترنچارد ، شانه های خود را با بخش فوقانی تأسیس لندن مالیده است ...

کارگردان:

سریال های پیشنهادی