یک دختر جوان کوبایی آمریکایی مسیری را پیش می گیرد تا رئیس جمهور آینده آمریکا شود.

کارگردان:

سریال های پیشنهادی