یک کودک صندوق امانت که توسط پدرش بریده شده است ، مجبور می شود با خواهر غریبه همسرش وارد کشور شود.

کارگردان: