ایومی، یک عضوی از کارکنان بیمارستان است و از اضطراب اجتماعی رنج می برد، پس از داشتن یک موضوع با یک جراح نابغه …

کارگردان:
ستارگان:

فیلم های پیشنهادی