5.1/10
498

گروهی برای فرش کردن خانه‌ای در جایی نامعلوم می‌روند اما آن‌ها به زودی در میابند که این تنها تله‌ای برای کشتار آن‌ها توسط خانواده‌ای آدم خوار است.

فیلم های پیشنهادی