فیلم مردم بد درباره گروهی از پسران و دخترانی است که عادات بدی در زندگی خود دارند و …

کارگردان: