6.9/10
1,709

بونگوان متاهل در تاریکی صبح خانه را ترک می کند و به کار می رود. خاطراتی که زنی برای او بازگو میکند برایش سنگینی میکند. در یک روز همسر بانگ وانیک یادداشت عاشقانه ای پیدا می کند و سپس به دفتر شوهرش می آید، در آن جا ایریوم را به جای آن زن اشتباه میگیرد که ...

کارگردان:
ستارگان:

فیلم های پیشنهادی