6.7/10
39,554

پلیسی در شهری کوچک به سونیک کمک می‌کند که از مامورین دولتی که به دنبالش هستند فرار کند.

کارگردان:

فیلم های پیشنهادی