یک مادر مطلقه بعد از رخ دادن یک مصیبت باید ازدخترش مراقبت کند .