4.5/10
121

رابی Amell، مایکل boatman و مایکل سیلور (Michael Silver) برای اولین بار در این اقتباس از اولین رمان در مجموعه اسرار Cornwell با حضور اندی برزیل، رئیس پلیس، جودی Hammer و معاون اول او، در اولین رمان از این مجموعه بازی کردند.

فیلم های پیشنهادی