4.4/10
1,132

موضوع فیلم در رابطه با یک انبار مدرن می باشد که در گذشته یک کشتارگاه بوده و جدیدا اهالی منطقه متوجه وجود یک موجود می شوند که در داخل دیوارهای آنجا زندگی می کند ...

فیلم های پیشنهادی