ویویان، یک دانشجوی سال اولی کالج است که فردی خجالتی بوده و با آمدن هم اتاقی جدیدش او دیگر اخلاق های قدیمی اش را ترک می کند، اما ...