6.9/10
1,631

این مستند از طریق یک داستان تاریخی به بررسی ریشه، اصلیت و حضور فراگیر غذاهای چینی-آمریکایی می پردازد ...

کارگردان:
ستارگان:

فیلم های پیشنهادی