خانواده ي "دفو" متشکل از چند زن وکيل که طلاق گرفته اند مجبور مي شوند با زندگي گذشته خود روبرو شوند زماني که پدر آنها بعد از ?? سال غيبت بازمي گردد...

کارگردان:

سریال های پیشنهادی