7.5/10
989

فیلم داستان زندگی در یک مدرسه راگبی انگلیسی است.مدیر مدرسه انسان خوبیست اما به دلیل شرایط حاکم زندگی برای پسران به خوبی سپری نمی شود...