6.8/10
828

کارتونی کمدی در مورد گوتیکی فضایی به شکل مثلث می باشد که دو نوجوان او را اذیت می کنند و گوتیک می خواهد انتقام بگیرد ..

فیلم های پیشنهادی