6.6/10
3,981

این فیلم داستانی در مورد "رومولوس" و همسر زیبایش "کریستینا" را نشان می دهد، عشقی غیر ممکن که در نهایت به پیوندی ناگسستنی تبدیل شد ....