6.5/10
2,092

هفت قسمت مختلف که هر کدام در یکی از روزهای هفته اتفاق افتاده و با قالب خودکشی و مرگ خونین همراه است...

کارگردان:
ستارگان:

فیلم های پیشنهادی