کشاورزان مایایی از اینکه همیشه کارگر تصور می شوند خسته شده و حرکتی برای بهبود وضعیت زندگی خود می کنند، اما توسط ارتش گواتمالا کشف می شوند. پس از اینکه ارتش روستا را با خاک یکسان می کند، یک برادر و خواهر که به سختی از قتل عام گریخته اند تصمیم می گیرند به آمریکا فرار کنند و...