5.5/10
7,793

عباس علی (آبیشک باچان) در باغ کارول و در مرکز هندوستان دهلی نو زندگی میکند . خواهر او یعنی سانیا با چالشی بزرگ مواجه میشود که نا خود آگاه عباس علی را نیز درگیر میکند …

فیلم های پیشنهادی