7.1/10
2,302

زندگی "تیم کورنیش" جوان با امید و آرزو آغاز می شود. او در دانشگاه مورد توجه دیگران قرار دارد اما برخوردی ناگهانی او را در مسیر شکست و خیانت قرار می دهد...

فیلم های پیشنهادی