فیلم مستند ملاقاتی است که کارگردان فیلم یعنی "اولیور استون" با "فیدل کاسترو" برگزار کرده است...

کارگردان:

فیلم های پیشنهادی