رقبایی که باید طاق ، طفره رفتن ، فرو ریختن و غرق کردن مسیر خود را از طریق چندین دوره آموزشی سه بعدی مختلف انجام دهند.

کارگردان: