یک مهاجر در نیویورک تصمیم به بازگشت به خانه خود در روسیه می گیرد...

کارگردان:
ستارگان: