در تابستان امسال ، FOX با گرفتن بیننده در سفر غیر متعارف یک زن به سمت عشق و مادری بالقوه با جدید ، دوستیابی می کند.

کارگردان:
ستارگان: