یک روش منحصر به فرد با تمرکز بر روی یک مورد قتل تنها از طریق لنز پنج نفر که از نزدیک درگیر ...

کارگردان:
ستارگان: