در حاليکه 14 سال دارد به خاطر مرگ آني پدرش ، صاحب تخت پادشاهي عثماني ميشود . بر روي دوش هاي جوان سلطان احمد بار سنگين حکمراني بر دنيا قرار گرفته . سلطان جوان تازه بر تخت نشسته ، در مقابل عصيان هاي داخلي ، تغيير موازنه قدرت در خارج از مرز عثماني ، مبارزه هاي منفعت طلبانه داخل دربار و نگاه هاي حريصي که چشم به تخت دوخته اند ، قرار دارد . در ميان تمام ابرهاي سياه ، تنها روشنايي بخش زندگي سلطان احمد ، دختر زيبايي است که تصويرش را در يک تابلو ديده است . صفيه سلطان (مادربزرگ سلطان احمد ، والده سلطان) که ميزان زياد تاثير پذيري سلطان احمد از دختر داخل تابلو را ميبيند ، دختري که تصويرش در تابلو نقاشي شده است را پيدا کرده و به عنوان “هديه تخت فرمانروايي” به پايتخت دنيا ، عثماني ، مي آورد . احمد و K?sem (آناستازيا) با بر دوش کشيدن بار سنگين جنگ بقاي يک دولت جهاني که هم از شرق و هم از غرب تحت احاطه قرار گرفته ، در اين راهي که قدم برخواهند داشت ، به کمک قدرت بزرگ عشقشان ، در کنار هم بزرگ خواهند شد …

کارگردان:

لینک های دانلود سریال

دانلود فصل 1

سریال های پیشنهادی